1. Section

  RODO (ang. GDPR) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych). RODO ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach UE, wprowadzając szereg praw i obowiązków. Poniżej zebraliśmy najważniejsze wzmianki dotyczące osób fizycznych.

   

  Jak długo Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe?

  1. Tak długo aż są niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane,
  2. Tak długo aż osoba, której dane osobowe dotyczą nie wniosła sprzeciwu / nie wycofała zgody,
  3. Póki są niezbędne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (przetwarzanie danych osobowych w celach archiwalnych na wypadek ewentualnych roszczeń),
  4. Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (np. przetwarzanie danych osobowych związane z Ustawą o Rachunkowości).

  Każda osoba fizyczna ma tzw. prawo do bycia zapomnianym. Osoba ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych i zaprzestania dalszego ich przetwarzania przez dany podmiot, szczególnie gdy dane nie są już niezbędne względem celów, w których zostały zebrane.

  Jeśli zebrane dane osobowe dotyczą marketingu bezpośredniego, osoba której dane są przetwarzana ma prawo wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania oraz profilowania. Sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych rozumie się w tym kontekście jako moment ustania celu ich dalszego przetwarzania.

   

  O czym ważnym z Twojej perspektywy mówi RODO?

  1. Masz prawo do wglądu w dane osobowe,
  2. Masz prawo do modyfikacji i aktualizacji danych osobowych,
  3. Masz prawo do bycia zapomnianym,
  4. Administrator danych osobowych ma obowiązek informacyjny m.in. względem celu zbierania, powierzania / podpowierzania, sposobu gromadzenia danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach,
  5. Administrator ułatwia egzekwowanie swoich praw osobie, której dane dotyczą oraz nie odmawia podjęcia działań o ile nie narusza to zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionego interesu lub o ile nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą (art. 12 RODO),
  6. 6) Administrator w ciągu (do) miesiąca od wystąpienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych ma obowiązek ustosunkować się i poinformować o podjętych krokach,
  7. Administrator w szczególnych przypadkach może odmówić udzielenia informacji lub zażądać opłaty administracyjnej za udzielone informacje – uzasadnienie słuszności takiego działania spoczywa na Administratorze.

   

  Wniosek o usunięcie danych – wzór

  We wniosku o usunięcie danych osobowych należy podać kolejno:

  Dane wnioskodawcy:
  Dane Administratora danych:
  Tytuł:
   np. Wniosek o usunięcie danych osobowych
  Treść:

  Na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wnioskuję o usunięcie moich danych osobowych z bazy Administratora oraz baz powiązanych oraz zaprzestanie dalszego przetwarzania moich danych osobowych.

  Uzasadnienie: tutaj podajemy jaki był cel przetwarzania danych osobowych np. zawarcie umowy, która już ustała / zapis na newsletter z którego właśnie się pragniemy wypisać.

  W związku z powyższym proszę o niezwłoczne usunięcie wszystkich danych osobowych, które mnie dotyczą w bazie Administratora oraz bazach z nim powiązanych.

   

  Inne polityki i regulaminy

  Umowa powierzenia i przetwarzania danych osbowych

  https://99net.pl/umowa-powierzenia/

   

  Umowa hostingowa

  https://99net.pl/umowa-hostingowa/

   

  Polityka prywatności / Marketing / Cookies

  https://99net.pl/polityka-prywatnosci/

   

  Zgłoś 

  Zgłoś swoje uwagi